Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

Nieuwsbrief 8 - mei 2019

Beste lezer,

Het nieuwe seizoen is weer volop van start gegaan. Even tijd nog om stil te staan bij de lessen die we kunnen trekken uit het voorgaande teeltseizoen. We zouden het bijna vergeten, maar het voorjaar 2018 begon nat met regionaal latere inzaai van heel wat teelten. Eind mei vielen plaatselijke intense onweersbuien, met sterke erosie op de percelen tot gevolg. Daarna gingen we over in een erg droge periode. Hoe deden niet-kerende bodembewerking en strip-till het onder deze omstandigheden? Waren aanpassingen aan plantmachines voldoende om erosie te voorkomen bij intense regen vlak na planten? In 2018 werden 9 veldproeven met maïs, spruitkool, savooikool, knolselder, erwt, ui en wortel aangelegd in Heuvelland, de Vlaamse Ardennen en Pajottenland. Verder lichten we al een tipje van de sluier op van de veldproeven met maïs, bloemkool, savooikool, prei, erwt en ui die werden of zullen worden aangelegd in dit voorjaar.

In deze nieuwsbrief vindt u een beknopt overzicht per teeltgroep. Voor meer informatie over de proefresultaten 2018 kan u doorklikken naar de GOMEROS-website en naar het proefveldverslag. Voor meer opmerkingen/suggesties/vragen kan u ook terecht op de GOMEROS-website.  

 

Strip-till: niet-kerende bodembewerking, drempels en volleveldszaai in maïs

Net als in de voorgaande proefjaren werden veldproeven met niet-kerende bodembewerking en strip-till in maïs aangelegd. De veldproeven in de Vlaamse Ardennen en Pajottenland tonen aan dat niet-kerende bodembewerking zeer efficiënt is om erosie te voorkomen. Ook strip-till is een goede maatregel, maar de effectiviteit is plaats specifiek. Wanneer aan een aantal eisen van voorafgaande bodembewerking en groenbedekkerkeuze wordt voldaan, blijkt dat met niet-kerende bodembewerking of strip-till dezelfde opbrengsten kunnen gehaald worden als bij ploegen. Ook de aanleg van drempeltjes in maïs bewees opnieuw een beloftevolle techniek te zijn om erosie te voorkomen. In 2019 werd 1 veldproef met maïs aangelegd waarin niet-kerende bodembewerking en strip-till worden vergeleken met ploegen en klassieke zaai met volleveldszaai op vlak van erosie en gewasopbrengsten. Ook het belang van een sporenwisser zal worden onderzocht.  (Lees meer)

Strip-till optimaal uitvoeren: invloed van voorafgaande groenbedekker en bodembewerking? 

Uit voorgaande proeven van GOMEROS bleek dat de bodembewerking in het voorgaande najaar en de keuze van de groenbedekker erg belangrijk zijn voor het welslagen van strip-till in maïs. Daarom werd 2017-2018 een veldproef aangelegd met 30 combinaties van bodembewerking en groenbedekkers. Dit leverde waardevolle tips op voor de praktijk. (Lees meer)

Zaaiui: niet-kerende bodembewerking, aanpassing aandrukrol, combinatie met zomergerst en schoffelen

Omdat zaaiui een fijn zaadbed vereist, werd in 2018 niet alleen het effect van niet-kerende bodembewerking maar ook de invloed van een aangepaste aandrukrol en gelijktijdige inzaai met zomergerst onderzocht. Gezien de regen al snel voor een verslempte bodem met korst zorgde in het voorjaar, werd ook bekeken in welke mate het breken van deze korst door schoffelen erosie al dan niet kan reduceren. (Lees meer)

Erwt: niet-kerende bodembewerking en zaaibedbereiding

De beschikbaarheid van vocht in de bouwvoor en de grofheid van het zaaibed zijn belangrijk voor de start en opbrengst van de teelt. De erosie in erwtenpercelen bleef in alle behandelingen in voorgaande jaren relatief beperkt. Ook in het proefveld van 2018 in Heuvelland. Dit is te wijten aan de zaaitechniek, maar ook  aan de snelle opkomst en bodembedekking van de erwtenplanten. Inagro bracht de snelheid van bodembedekking via beeldverwerking in kaart. (Lees meer)

Aangepaste plantmachines in knolselder en kolen

Uit de eerdere veldproeven bleek dat drempeltjes tussen de plantrijen onvoldoende zijn om run-off en erosie aan te pakken. De aandruklijnen langsheen de plantrijen blijven de weg waarlangs het meeste regenwater en sediment afspoelt. In 2018 werden proefvelden aangelegd met aanpassingen op de planter zodat deze aandruklijnen werden weggewerkt met een torsiewieder of werden verruwd met een aangepast aandrukwiel. Daarnaast werd ook het effect van niet-kerende bodembewerking en schoffelen onderzocht. (Lees meer)

Tandbewerking en drempeltjes in de ruggenteelt van wortelen

In veldproeven met ruggenteelten prei en witloofwortelen bleek dat tandbewerkingen en drempels tussen de ruggen erosie gevoelig kunnen doen afnemen. In 2018 werd een veldproef met wortelen aangelegd waarbij een vaste tandbewerking in de tussenruggen werd uitgevoerd al dan niet gecombineerd met de aanleg van drempels. (Lees meer)

Vriendelijke groeten,

De GOMEROS-projectpartners

   

   

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hebt ingeschreven via www.gomeros.be. Indien u zich wenst uit te schrijven kan dit via volgende link.

Uitschrijven op deze nieuwsbrief