Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

 

Koolzaadbericht #1

2 maart 2016

 

Ook dit jaar volgt Inagro opnieuw meerdere koolzaadpercelen op. Zo wordt onder andere de insectenpopulatie op de percelen nauwgezet opgevolgd. De vangbakken werden reeds geplaatst tijdens de eerste waarneming op 29 februari 2016. In deze nieuwsbrief staan we even stil bij de stand van het gewas en de bemesting in het voorjaar.

Stand van het gewas na de winter (observatie 29 feb 2016) 

In tegenstelling tot vorig seizoen is de zaai in 2015 vlot verlopen. Vaak zien we dat er dikker gezaaid is, waarschijnlijk door de moeizame zaai en opkomst in 2104. Bovendien is de opkomst eveneens zeer goed. Het resultaat is dat we in het najaar hoge tot zeer hoge standdichtheden waargenomen hebben. Door het zachte en groeizame weer gingen de koolzaadpercelen met een grote en dichte stand de winter in. Hierdoor had men in Frankrijk en Wallonië schrik voor vorst.

Door de zachte winter is de schade heel beperkt gebleven. Wel nemen we in beperkte mate Phomavlekjes waar. Maar zeker nog niet in zorgbarende hoeveelheden.

Het voorname probleem op de percelen koolzaad is de hoeveelheid neerslag. Op de hogere en goed afgewaterde percelen staat het koolzaad heel goed. Op de vochtigere percelen nemen we veel gedrongen, geel- en paarsgekleurde planten waar. Bij droger en warmer weer herpakken deze planten zich ongetwijfeld. Met de huidige weersvoorspellingen zullen we daar nog even op moeten wachten.

De duivenschade is zeer perceelsafhankelijk, maar in het algemeen zeer beperkt. De gemiddelde gewashoogte varieert momenteel sterk tussen de verschillende percelen en loopt uiteen van 12 tot 33cm.

Bemesting in het voorjaar

 

Stikstofbemesting

Door de natte winter en bijhorende uitspoeling zien we op veel percelen dat de stikstofreserve aan de lage kant is. De stikstofbemesting zal met andere woorden zeker welkom zijn. Sommige percelen werden reeds bemest op 29 februari. Sommige landbouwers opteerden om te wachten. Nog niet alle percelen waren reeds toegankelijk door de weersomstandigheden.

Indien in het najaar een organische bemesting toegepast werd, zal bij stijgende temperaturen een deel stikstof vrijkomen door mineralisatie van dat organisch materiaal.

De bemesting in koolzaad gebeurt in best in twee fracties:

  • Eerste fractie: Bij hergroei (eind feb - begin maart), wanneer de bodem voldoende droog is. De bemesting verloopt volgens advies, meestal lag de aanbevolen hoeveelheid rond 70E
  • Tweede fractie: In stadium oprichting - knoppen zichtbaar. Meestal een 3-tal weken tot een maand na de eerste fractie.

Afhankelijk van de gewasstand is er reeds een bepaalde hoeveelheid stikstof opgenomen in het gewas. Bij een groter gewas (30 cm) kan een lagere eerste fractie voldoende zijn.

Zwavelbemesting

Vanaf hergroei tot de bloei heeft koolzaad een vrij grote behoefte aan zwavel. En tekort aan zwavel kan een rechtstreekse invloed hebben op de opbrengst. Het typische gebreksverschijnsel is vergeling tussen de nerven van de jongste bladeren. De standaardgift bedraagt 75E per hectare. Indien organisch bemest werd in het najaar en het koolstofgehalte in de bodem hoog is, kan een zwavelbemesting echter overbodig zijn.

Ook dit jaar legt Inagro opnieuw een zwavelbemestingsproef aan met vier objecten.
Telkens wordt een verschillende dosis zwavel toegediend: 0/40/80 en 120E. We hopen een beter zicht te krijgen op het effect van zwavelbemesting op de koolzaadopbrengst. Uit de proefresultaten van vorig jaar konden geen conclusies getrokken worden.

 

Koolzaadgids voor starters
Inagro heeft een startersgids voor koolzaad ontwikkeld en op zowel de website van Inagro als LCG geplaatst. Deze kan gratis gedownload worden van beide websites. In deze handige gids worden alle teelttechnische activiteiten en aandachtspunten tijdens het teeltseizoen chronologisch weergegeven. De gids bevat alle nodige informatie om met koolzaad aan de slag te kunnen en bijgevolg ideaal voor akkerbouwers zonder enige ervaring met koolzaad. 

Voor info of teelttechnische vragen, kan je terrecht bij:

Inagro vzw

Vandaele Alain op 051/27 33 45 of alain.vandaele@inagro.be

Vandevoorde Anne-Sophie  op 051/27 33 98 of anne-sophie.vandevoorde@inagro.be

Inagro vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T 051 27 32 00
F 051 24 00 20
E info@inagro.be
www.inagro.be

Uitschrijven op deze nieuwsbrief