Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

 

Koolzaadbericht #2

24 maart 2016

 

Ook dit jaar volgt Inagro opnieuw meerdere koolzaadpercelen op. Zo wordt naast de gewasstand ook onder andere de insectenpopulatie op de percelen nauwgezet opgevolgd.

In deze nieuwsbrief staan we even stil bij de stand van het gewas, de insectendruk, verkorten van het gewas en de bemesting.

Stand van het gewas (observatie 22 maart 2016) 

De stand van het koolzaad op de Vlaamse velden is zeer gevarieerd. De lengtemetingen bevinden zich tussen 10cm en 90cm. Niet enkel de percelen waarop laat gezaaid werd, maar ook percelen waar het water minder vlot weg kon, staan klein. Op deze percelen moet de groei nog beginnen en de planten zijn bijgevolg kwetsbaar voor duiven. Grotere gewassen hebben minder last van duivenschade.

Op vele percelen is de hergroei aan de gang en staat het gewas nu gemiddeld 35 cm hoog en zien we een toename met een 10-tal cm ten opzichte van vorige week. Op een perceel die rond 20 augustus (=vroeg) werd gezaaid, staat het gewas ongeveer 60 cm hoog met pieken tot 90 cm. Het gewas zit nu gemiddeld in stadium D1.

Plaaginsecten

We hebben geen schadelijke insecten waargenomen.
Dit komt overeen met de berichten uit Wallonïe en Noord-Frankrijk, waar de insectendruk eveneens laag of zelfs onbestaande is. Het koude weer is niet bevorderlijk voor de levenscyclus van de insecten. 

We zien op verschillende velden planten die verder ontwikkeld zijn in vergelijking met de andere. Bij het in augustus gezaaide veld stond één plant per 10m²  zelfs al in bloei. Door de bloeiende planten is het stuifmeel makkelijk bereikbaar en zal de schade door glanskevers misschien beperkt blijven. 

De koolzaadstengelboorsnuitkever is hier nog nooit een probleem geweest. We verwachten dit jaar ook geen problemen.

Verkorten van koolzaad

Vanuit APPO-Gembloux werd gemeld dat verkorten in normale omstandigheden weinig of niet rendabel is en ook niet nodig is want de meeste variëteiten zijn weinig of niet legergevoelig.

Het kan nodig zijn om te verkorten bij een dichte gewasstand of indien een stevig bemestingsschema gepland en uitgevoerd wordt. Een combinatie van drijfmest bij zaai en minerale meststof erna, kan -afhankelijk van de dosis- tot een weelderig gewas leiden. Indien dergelijk gewas niet verkort wordt kan het legeren. Het kan zijn dat er geen legerverliezen zijn, maar toch een gedreven en doorgezakt gewas, dat dan moeizamer oogst.

Via deze link naar de website van proefcentrum Cetiom (Fr) kan u zelf nagaan of het al dan niet aangewezen is om uw koolzaad te verkorten. U geeft op de website aan:

  • Legergevoelige variëteit of niet;
  • hoeveel planten er per lopende meter staan;
    (hierbij komt 15 planten per meter overeen met 45pl/m² bij 35cm tussenrij-afstand     en 37pl/m² bij 40cm tussenrij-afstand);
  • Beschikbare stikstof (bodem en bemesting);
  • Stengelverlenging in najaar of niet.

Bemesting

Alle percelen werden reeds bemest. Door het koude weer is de groei van het gewas nog beperkt en kan er voor de 2de fractie langer gewacht worden dan de gebruikelijke 3 weken. Percelen bemest eind februari zouden bijgevolg begin april de tweede gift al kunnen toedienen. 

Bij de 2de fractie is ook de zwavelbemesting belangrijk. Koolzaad is een namelijk een kruisbloemige plant met een verhoogde zwavelbehoefte. Een reëel gebrek kan opbrengstderving leiden, doordat er minder hauwtjes zijn of de aanwezige hauwtjes minder gevuld zijn. Appo Gembloux gaf door dat 75 E SO3 nodig is onder de vorm van opneembare sulfaten.

We hopen in onze zwavelbemestingsproef meer duidelijkheid te krijgen over het nut en de hoeveelheid van de zwavelgift.

Voor info of teelttechnische vragen, kan je terrecht bij:

Inagro vzw

Vandaele Alain op 051/27 33 45 of alain.vandaele@inagro.be

Vandevoorde Anne-Sophie  op 051/27 33 98 of anne-sophie.vandevoorde@inagro.be

Inagro vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T 051 27 32 00
F 051 24 00 20
E info@inagro.be
www.inagro.be

Uitschrijven op deze nieuwsbrief