Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

 

Koolzaadbericht #2

2 maart 2017

 

Ook dit jaar volgt Inagro meerdere koolzaadpercelen op. Zo monitoren we onder andere de insectenpopulatie op de percelen nauwgezet. We plaatsen de vangbakken al tijdens de eerste waarneming op 15 februari 2017. In deze nieuwsbrief staan we even stil bij de stand van het gewas en de bemesting in het voorjaar.

Stand van het gewas na de winter (observatie 15 feb 2017) 

Bij observatie van een aantal percelen zien we dat de gewasstand uiteenlopend is.

De percelen die gezaaid zijn voor de regen van half september of kort na de regen van eind september vertonen een gewasstand van gemiddeld 12 cm hoogte. Ze bevinden zich gemiddeld in het 7-8 bladstadium.

Door de relatief zachte winter zien we zo goed als geen vorstschade op de velden.  Op dik gezaaide delen van de percelen zijn de planten zwakker, waardoor geelverkleuring door vorst toch mogelijk is.

           Figuur 1: beperkte vergeling door vorstschade.

De standdichtheid zou na de winter toch minimaal 15-20 planten/m² moeten zijn om geen opbrengstverliezen te veroorzaken. De standdichtheid is afhankelijk van de zaaidatum en de gevallen neerslag. Bij de waarnemingen blijkt een gemiddelde van 30 planten/ m2 , dit is ruim voldoende. Door de regen zien we op een beperkt aantal drassige percelen wat paarsverkleuring van de koolzaadplanten.

De duivenschade is perceelsafhankelijk, maar in het algemeen nog zeer beperkt.

Doorgaans vangt nu (hergroei) de cruciale fase aan om de duiven weg te houden. Vanaf eind maart gaat het koolzaad namelijk fors de hoogte in als de groeipunten zich normaal hebben kunnen ontwikkelen en zoeken duiven hun voedsel ergens anders.

Middelen, zoals vlaggen, trillinten, het kanon en de scareyman inzetten is noodzakelijk, maar het komt er veelal op aan om middelen af te wisselen om gewenning te voorkomen. Gebruik het kanon conform de gemeentelijke reglementen. In een aantal gevallen volstaan die middelen echter niet en moet je de duiven bejagen. De jacht op duiven is sinds eind februari afgelopen en dien je vanaf nu  bijzondere bejaging aan te vragen. Meer achtergrond info is terug te vinden op de site van Inagro. Formulieren voor bijzondere bejaging kan je downloaden op de website van Natuur en Bos.

            Figuur 2: Scareyman langs de rand van koolzaadperceel.

 

 

Bemesting in het voorjaar

Stikstofbemesting

Zodra de weersomstandigheden en de toestand van het perceel het toelaten, kan je de eerste stikstoffractie toedienen..

De eerste fractie kan je normaal geven even vóór die van de wintergerst en wintertarwe. De tweede fractie volgt een drietal weken later:

- eerste fractie: bij hergroei (eind februari-begin maart), bodem voldoende opgedroogd, max 100 E.

- tweede fractie: stadium oprichting–knoppen zichtbaar.

De meeste landbouwers zullen de eerste fractie begin maart toedienen, afhankelijk van de toestand van het perceel.

Een stikstofanalyse van het perceel kan meer zicht geven op de huidige N-reserve in de bodem. Op percelen waar in het najaar drijfmest werd toegediend komt er extra stikstof vrij door de mineralisatie. Als er op die percelen een weelderige hergroei aanwezig is, reduceer je de tweede fractie best een stuk. Door de relatieve droge winter is er meer stikstofvoorraad in de bodem aanwezig in vergelijking met nattere winters.

Spring beredeneerd om met de N-dosis. Een dosis boven de 180 eenheden veroorzaakt een leger- en ziektegevoeliger gewas.

 

Zwavelbemesting

Vergeet ook niet dat koolzaad een hoge zwavelbehoefte heeft. Zwavelgebrek uit zich in een vergeling van het bladmoes van de jongste bladeren, terwijl de nerven groen blijven. Later worden de bladeren roodachtig en broos. Zwavel speelt een essentiële rol bij de fotosynthese.

In de bodem is zwavel grotendeels aanwezig in organische vorm (onder andere humus). Het deel dat in het bodemvocht aanwezig is als opgelost sulfaat is voor de planten opneembaar. Sulfaten zijn echter gevoelig voor uitspoeling. De standaardgift bedraagt 75 E per hectare. Als je organisch mest toediende in het najaar en het koolstofgehalte in de bodem hoog is, kan een zwavelbemesting echter overbodig zijn.

 

Voor info of teelttechnische vragen, kan je terrecht bij:

Inagro vzw

Vandaele Alain op 051/27 33 45 of alain.vandaele@inagro.be

Vandevoorde Anne-Sophie  op 051/27 33 98 of anne-sophie.vandevoorde@inagro.be

Inagro vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T 051 27 32 00
F 051 24 00 20
E info@inagro.be
www.inagro.be

Uitschrijven op deze nieuwsbrief