Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

Nieuwsbrief 2 - Juli 2016

Beste,

Het eerste proefveldseizoen van het GOMEROS-project, over brongerichte erosiebestrijdingstechnieken bij groenten en maïs, is ingegaan. In deze nieuwsbrief leest u meer over de aangelegde proeven en onze eerste waarnemingen na de hevige neerslag in mei. Verder vindt u ook nog een woordje uitleg over de erosiecafés, de website en geplande proefveldbezoeken.
 

Drijfmest in maïs volgens de strip-till techniek
In de maïsteelt in Vlaanderen is dierlijke mest veelal de basisbemesting. Gezien het verplichte onderwerken van stalmest, is de combinatie met strip-till niet haalbaar. Het gebruik van drijfmest in een strip-till systeem kan echter op 2 wijzen gebeuren. Ofwel wordt de drijfmest toegediend onder een levende groenbedekker die later wordt vernietigd voor het planten van de maïs, ofwel wordt de drijfmest toegediend rechtsreeks in de bewerkte strook met de strip-tillmachine. Ter vergelijking van deze 2 technieken, werd een veldproef aangelegd op een zandleemperceel te Scheldewindeke met de INRO strip-tillmachine van Carré-Steeno… 
(lees meer) 

Erosie in maïs voorkomen door toepassing van niet-kerende grondbewerking of strip-till in het voorjaar
Op 6-7 mei werd een veldproef met maïs aangelegd op een rood perceel met leemtextuur te Maarkedal. Dit perceel wordt normaal geploegd en kent een rotatie van o.a. granen, maïs en aardappelen. In de proef wordt strip-till waarbij de runderdrijfmest onmiddellijk met de strip-tillmachine wordt geïnjecteerd, vergeleken met diepe niet-kerende grondbewerking met 2 types machines, nl. de Kuhn DC diepgronder en de dents Michel van Carré, beide gecombineerd met een rotoreg met kooirol. Als referentie werd een geploegde behandeling (+rotoreg) aangelegd. De gewasresten van de groenbedekker japanse haver/gele mosterd werden in de strip-tillbehandeling geklepeld en ingewerkt met een schijveneg op de geploegde behandelingen en de behandelingen met niet-kerende grondbewerking. Er werd tevens een geploegde behandeling aangelegd, waarbij evenwijdig met de hoogtelijnen werd gezaaid. Uit dit proefveld bleek het belang van de aanwezigheid van gewasresten aan het bodemoppervlak bij niet-kerende grondbewerking en strip-till, evenals de oriëntatie van zaailijnen en wielsporen om erosie te beperken.… (lees meer) 

 

 

 

 

 

 

Niet-kerende grondbewerking en strip-till na korrelmaïs?
In Bierbeek wordt de teelt van korrelmaïs op een rood perceel (leemtextuur) in strip-tillbewerking (striger van Kuhn-Packo en INRO van Carré-Steeno) vergeleken met ploegen en niet-kerende grondbewerking. Dit perceel wordt al 7 jaar bewerkt met een diepgronder van het merk Agrisem voorzien van een aandrukrol en een rij schijven. Door meerdere jaren niet te ploegen en de bodem diep op te werken zonder woelen, werd de oorspronkelijke ploegzool weggewerkt en werd de organische stof geconcentreerd bovenaan het bodemprofiel. Bij de bodembewerkingen viel visueel op dat veel diepgravende regenwormen aanwezig waren in dit perceel, wat wijst op een goede bodemconditie. In de geploegde behandelingen werd op 16 juni op meerdere plaatsen sterke erosie en zelfs geulerosie in de wielsporen vastgesteld. In de behandelingen met strip-till en niet-kerende grondbewerking werd enkel lichte erosie vastgesteld in de sproeisporen…
(lees meer)

  
Erosie in maïs beperken door anders te zaaien?
Erosie bij maïs start dikwijls in de zaailijn of in de wielsporen. Wanneer men kan voorkomen dat afstromend water zich concentreert op deze plekken, wordt de kracht van het afstromende water ontnomen en is de kans op erosie kleiner. Dit kan in de praktijk worden bereikt door het gebruik van een rotoreg – zaaicombinatie voor granen. Bij de meeste moderne graanzaaimachines is het zaaien van maïs, mits juiste afstelling van de machine, mogelijk. Maïs die op deze wijze wordt gezaaid heeft wel als nadeel dat hij enkel kan geoogst worden als kuilmaïs met een rijonafhankelijke maïshakselaar. In Vollezele werd op een sterk hellend (paars) leemperceel maïs gezaaid met de klassieke maïsplanter en met een zaaicombinatie. Beide zaaimethodes werden zowel na ploegen als na een diepe niet-kerende bodembewerking uitgetest. Na de hevige regenval van eind mei, werden grote verschillen in erosiegevoeligheid tussen de behandelingen vastgesteld.… (lees meer)
 
Erosie beperken in de ruggenteelt van witloof
Het aanleggen van erosiedrempels tussen aardappelruggen heeft reeds op vele percelen zijn nut bewezen. In de ruggenteelt van witloofwortelen stellen zich met het aanleggen van erosiedrempels echter een aantal praktische problemen. In de witloofteelt worden eerst ruggen getrokken, enkele weken later gevolgd door de zaai en ten slotte nog enkele weken later door één of meerdere schoffelbeurten. Dit heeft als gevolg dat de drempels 3x aangelegd moeten worden. Bovendien kunnen de drempels problemen geven bij het ontbladeren van de wortel bij oogst. Deze ontbladering moet op perfecte hoogte gebeuren om de wortel te kunnen forceren in trekbakken of de witloofhangar. Het gebruik van een smalle niet woelende tand tussen de rijen (10-15 cm diep), breekt de grond open, zodat het water beter kan draineren naar de diepte toe zonder dat er grote reliëfverschillen worden gecreëerd. In Merchtem wordt op een rood ingekleurd leemperceel met een >300m lange hellingslengte het gebruik van een Grimme dycker drempelmachine vergeleken met een diepe tandbewerking in de tussenrij en een niet behandelde strook. Tijdens enkele hevige regenbuien werden reeds positieve effect geobserveerd. De erosie wordt verder opgevolgd met opvangbakken.… (lees meer) 
Erosie beperken in de ruggenteelt van prei
In de ruggenteelt van aardappelen is het gebruik van drempeltjes tussen de ruggen reeds ingeburgerd. Voor andere ruggenteelten zoals prei en wortelen moet deze praktijk nog ingang vinden.  In vergelijking met aardappelruggen zijn de ruggen van wortelen en prei wat hoekiger, de afstand tussen de ruggen is ook niet altijd dezelfde. Om zonder schade aan de ruggen drempeltjes aan te kunnen leggen zijn enkele aanpassingen aan de drempelmachines uit de aardappelteelt nodig. Omdat aangepaste machines voor groenteteelten op ruggen niet altijd voor handen zijn is een diepe tandbewerking als erosiebestrijdende maatregel ook toegelaten. Het erosiebestrijdende effect hiervan wordt ook onderzocht. … (lees meer)

 
De teelt van broccoli gecombineerd met niet-kerende grondbewerking.
De teelt van koolgewassen op hellende percelen is voornamelijk tijdens de eerste teeltweken zeer gevoelig voor erosie. De bodem ligt los en de koolplantjes bieden bijzonder weinig bodembedekking.  Bovendien bestaat het risico dat in de plantrij erosiegeulen gevormd worden. Indien voor de kolen een groenbedekker aanwezig is op het perceel kan een poging ondernomen worden om deze zoveel mogelijk aan de oppervlakte te laten en zo voor de nodige bodembescherming te zorgen tijdens de eerste teeltweken.
Voornamelijk koolgewassen met een korte groeiperiode (bloemkool, broccoli …) hebben als bijkomend nadeel dat ze een zwak wortelstel hebben. Voor deze koolsoorten (maar ook voor sluitkolen en spruiten) is het essentieel dat in de bouwvoor geen gecompacteerde bodemlagen voorkomen. Een combinatie van een diepe bodembewerking (dent michel, ganzevoetcultivator…)  met een oppervlakkige bodembewerking (plantklaar leggen) die zoveel mogelijk resten van de groenbedekker aan de oppervlakte laat liggen zou hier een oplossing kunnen zijn. Zeker als gebruik gemaakt wordt van een plantmachine die uitgerust is met snijschijven voor de plantkouter.
Ook het uitvoeren van een strip-till bewerking met GPS, zodat later geplant kan worden in de bewerkte strook biedt mogelijkheden.… (lees meer)

 
Erosie in erwt voorkomen door toepassen van niet-kerende bodembewerking
Voor erwten die op rode of paarse percelen geteeld worden kan voor een niet-kerende bodembewerking gekozen worden als passende erosiemaatregel. Voor een rood perceel is enkel de niet-kerende bewerking voldoende, bij paarse percelen moet bijkomend gekozen worden voor een maatregel uit het keuzepakket bufferstroken.  Op 4 mei werd in Zottegem een proef aangelegd op een rood perceel met als doel het effect van de niet-kerende bodembewerking op zowel erosie als de teelt na te gaan. Een deel van het perceel werd niet-kerend bewerkt, op het andere deel werd wel voor een kerende bewerking gekozen. Op beide delen werden verschillende machines voor de zaaibedbereiding gebruikt… (lees meer)

Niet-kerende bodembewerking in de fijnzadige uienteelt
In een fijnzadige teelt als uien is een goede zaaibedbereiding van groot belang voor het slagen van de teelt. Bij het telen van uien op rode of paarse percelen moet gekozen worden voor een passende erosiemaatregel. Binnen het keuzepakket teelttechnische maatregelen kan gekozen worden voor een niet-kerende bodembewerking. Wat het effect is op erosie en de opbrengst en kwaliteit van de teelt wordt nagegaan in een proef op een rood perceel te Mater… (lees meer)
 

 

Erosiecafés
GOMEROS is gebaseerd op een sterke betrokkenheid van landbouwers, de groenteverwerkende sector, machineconstructeurs en beleidsmakers. In vier erosiegevoelige gebieden in Vlaanderen werden erosiecafés met landbouwers in het leven geroepen, met name in Heuvelland, Vlaamse Ardennen, Brabantse leemstreek en Haspengouw. 

Elk erosiecafé bestaat uit een vaste groep van een tiental landbouwers die hun ervaringen delen en samen met de onderzoekers naar oplossingen zoeken. Per erosiecafé wordt er gefocust op enkele voor de regio interessante teelten. De voorstellen die uit de erosiecafés komen, worden in het daaropvolgende seizoen opgenomen in verschillende proefopzetten. Eind 2015, begin 2016 zijn de erosiecafés in Heuvelland, Vlaamse Ardennen en de Brabantse Leemstreek een eerste keer samengekomen. Het erosiecafé in Haspengouw gaat in 2017 van start.


Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan een erosiecafé in uw streek? Neem dan zeker contact op via gomeros@ilvo.vlaanderen.be.

Website
Alle info over het GOMEROS-project kan op de website www.gomeros.be teruggevonden worden. Naast informatie over het project wordt hier eveneens relevante en actuele info over erosie gebundeld.

De wetgeving kreeg een aparte pagina en wordt in een overzichtelijk schema weergegeven waardoor het mogelijk is om snel  te zien aan welke voorwaarden je moet voldoen als je een rood of een paars perceel hebt.

Recent werd de pagina “uit de praktijk” aangevuld met een overzicht van de proefvelden en eerste bevindingen. Verder zijn er ook tal van nuttige links terug te vinden en kan je ook je vragen doorsturen via de contactpagina.
Vriendelijke groeten,

De GOMEROS-projectpartners

   

   

 

Uitschrijven op deze nieuwsbrief